Az új világelmélet című könyv születése

Ez a honlap azt a cél szolgálja, hogy a Stratégiakutató Intézet „Az új világelmélet” című könyve megszülessen a 3. Egyesített Elméletek világkonferenciára. A könyv készítése tehát 2010. július 1-től várhatóan 2011. májusáig tart. Ez a honlap nem a nyilvánosságnak szól, hanem kizárólag a könyv szerzőinek és szerkesztőinek.

A honlap főoldalán most a könyv teljes tartalomjegyzéke látható. A tartalomjegyzéke minden pontja menüpont és almenüponttá vált a honlapon, amely úgy érhető el a közös munka során, hogy menjünk be a Feltöltések menüpontba. Ha a Feltöltések menüpontban a tartalomjegyzék bármelyik fejezet vagy alfejezet címére rákattintunk, a kiválasztott menüpont megnyílik.

A könyvírás első fázisa. Ha az adott fejezet vagy alfejezet alapszövege-tervezetei készen vannak, akkor ezek mindegyike kivétel nélkül olvasható lesz a menüpontban. Ha ezekhez a könyvírók közül többen már írtak kiegészítéseket, reflexiókat, javaslatokat, akkor ezek is mind felkerülnek a menüpontok alá.

Ebből az következik, hogy várhatóan 2010 végére mindegyik menüpontban fent van a könyv mindegyik fejezetének és alfejezetének szövegtervezete és az ezekhez született alternatív változatok is.

A könyvírás második szakaszában mindegyik menüpontban az alapszövegekből és a különböző változatokból születik egy közös (új, módosított, továbbgondolt) változat. Ennek a vitájára szintén lesz idő. A 3. Egyesített világelméletek konferencia egyik felében a nyilvános szakmai viták még folytatódnak nemzetközi szinten.

Ha jövőre a viták, dialógusok aztán véget érnek, akkor mindegyik fejezet végleges szövege is elkészül. A tervezett Az új világelmélet című könyvben ezek a fejezetek jelennek meg majd.

Arra kérünk minden szerzőt, hogy az általuk írt alapszöveg-tervezeteket és az alapszövegekhez írt reflexiókat, alternatív-változatokat Varga Csabának küldjék el e-mailben, s akkor ezeket a szövegeket Szenes Károly webfejlesztő kollégánk felteszi a kiválasztott menüponthoz.

Köszönjük mindenki munkáját.

Az új világelmélet című könyv teljes tartalomjegyzéke

1. Bevezető (avagy bejárat az új valóságba-tudatba, s az új valóságképbe-tudatképbe)
1.1. Az új valóság/tudat (lét/tudat)
1.2. Új elméleti kép a teljes valóságról/tudatról
2. Az egyesített elmélet (avagy metaelmélet, mindenség elmélet, stb.) elméleti építőkövei
(az eddigi tudás feltérképezése és milyen kérdésekre keresünk válaszokat)
2.1. Alapelméletek:
2.1.1.A természettudományok és az egyesített elmélet (egyesített fizika-elmélet, téridő-elméletek, stb.)
2.1.2. Az élettudományok és az egyesített elmélet (egyesített élet-elmélet)
2.1.3. A társadalomelméletek és az egyesített elmélet (egyesített társadalom-, gazdaság-, állam- stb. elmélet)
2.1.4. Komplex ember és tudat elmélet (egyesített ember/tudat elmélet)
2.1.5. Integrált információ-, tudás-, kultúraelméletek és az egyesített elmélet
2.1.6. Tradíció elméletek, mitológiák, teológiák, vallások, sámán felfogások és az egyesített elmélet (egyesített spirituális és/vagy teológiai elmélet, amelyek egyben egyesített hagyományelmélet is)
2.1.7. Csúcselméletek (mátrix elmélet, kategória matematika, tudatfizika, toposz elméletek,
2.1.8. A felsorolt alapelméletek alapján az egyesített filozófia, azaz metafilozófia
2.2. Szupraelméletek/csúcselméletek rendszerei
2.2.1. Szupraelméleteknek hívott tudományos (és poszttudományos), metafizikai (és/vagy teológiai), poszt-koloniális, összegző csúcselméletek
2.2.2. Egyesített tudományelméletek, megafilozófiák
2.3. Metaelméletek és metarendszereik (az alapelméletek és szupraelméletek egyesítése), a holonelméleti, a tudományelméleti, művészetelméleti, valláselméleti módszertan
2.3.1. A szupraelméletek összekapcsolásai: az egyesített elméletek
2.3.2. Az egyesített elméletek metarendszerei (új tudások, új tudatállapotok, a teljes/tökéletes metavalóság/metatudat megfogalmazásai)
2.4. Az alapfogalmak, csúcsfogalmak
2.4.1. A csúcsfogalmak hálózata, rendszere és definíciója
2.4.2. A csúcsfogalmak értelmezése
3. A többszintes valóság/tudat és az egyesített elmélet kapcsolata (előzetes hipotézis)
3.1. A Megfigyelő és Megfigyelt kapcsolatának alternatívái
3.2. A sokszintes, sokvektoros valóság és tudat (tehát a teljes Valóság/Tudat kapcsolatának alternatívái
4. Az egyesített elmélet meta-megismerési módszertana
4.1. pre-tudományos megismerés
4.2. tudományos megismerések (normál és poszt-normál tudomány)
4.3. poszt-tudományos megismerések
4.4. művészi megismerések
4.5. spirituális megismerések
4.6. egyesített meta-megismerés
4.7. a megismerési módok, a kölcsönösen kontrollált megismerés, és a megismerés szupra-módszertana
5. Az egyesített metaelmélet általános filozófiája
5.1. Az új tudat/világ (avagy tudat/valóság, avagy tudat/lét, stb.) elmélet kardinális tézisei
5.2. A metavalóság és a metatudat generális rendszere és ennek leírása
5.3. Többszintes, személyes és kollektív valóság/tudat szintjei, lépcsői
6. Az új, komplex világelmélet, tehát a metatudat/ metavalóság elméletének részletes leírása (az összetett, többszintes valóság és kollektív tudat minden szintjén, továbbá a megismerés minden módszerével)
6.1. Az egyesített elmélet a személyes (belső) tudatról (lásd: Isteni Én, Önvaló) és a személyes tudattalanról, méghozzá az egyénen belüli téridőben (holon 1);
6.2. Az egyesített elmélet a személyes fizikai-anyagi valóságról (lásd: test, agy, elme) és a fizikai-anyagi valóságról (lásd: anyag, élet, társadalom, állam, stb.) (holon 2a);
6.3. Az egyesített elmélet a személyes tudásról, szellemi tudatról és a kollektív tudásról és tudatáról (lásd: kollektív intelligencia) (holon 3/a);
továbbá a személyes tudásról, tudás-struktúrákról és az „objektív” szellemi valóságról (lásd: korszellem, kollektív ész, stb.), méghozzá a szellemi „téridőben” (holon 3b);
6.4. Az egyesített elmélet a személyes poszt-tudatokról (lásd: magasabb tudatállapotok) és a kollektív poszt-tudatokról (lásd: Isten, Istenség, Brahman, Abszolútum, stb.) (holon 4a, 5);
a személyes poszt-valóságról (spirituális valóságról) és a külső poszt valóságról (lásd: transzcendens valóság), méghozzá a személytelen, valóságfeletti téridőben; (holon 4b, 5)
6.5. Az egyesített elmélet a különböző valóság/tudati szinteken (holon 1-5) belüli és közötti valóság/tudat szintek váltásáról (semmi-minden, anyag-tudat, élő-élettelen, egyén-társadalom, fizikai-metafizikai, élet-halál, Isten-Istenség, stb. határtalálkozásai, határ-átváltásai);
továbbá a mozgás, a változás, a fejlődés értelmezéseiről (kezdve a világegyetem születésétől az evolúció-felfogások alternatíváiig vagy a történelmi/társadalmi „fejlődés” számos dilemmájáig)
Szükséges csúcselméletek: mátrix logika, határ-elméletek, transzformációs elméletek, holográfia elméletek, toposz elméletek, kategória matematika, stb.
6.6. Az új világelmélet kettős magja: a metatudat/metaember filozófiája (sokszintes, komplex, egyesített metafilozófia emberről/tudatról); egyben a (kollektív, nem személyes, stb.) metavalóság/kollektív valóságtudat filozófiája (sokszintes, komplex, egyesített metafilozófia létről/valóságról/világról és a kollektív és valóságfeletti tudatállapotokról)
6.7. Metaelméleti összegzés
6.7.1. Az egyesített elmélet alappozíció alternatívái – válaszkeresés a lehetséges metavalóság/metatudat viszony alapvető kérdéseire (végső konklúziók és választások a konklúziók között).
6.7.2. Kísérlet az Egész (tehát az egységes metavalóság/metatudat) végső elveinek, törvényeinek megfogalmazására
7. Az egyesített elmélet alapján az új világprogram (emberiség stratégia) fontosabb tézisei
7.1. A konkrét téridőben (lásd: 21. század) és a történelmi téridő felett az ember, az egyén, a személyes tudat lehetőségei és programjai
7.2. A konkrét téridőben (lásd: 21. század) és a történelmi téridő felett a lokalitások, nemzetek, kontinensek és a globális/univerzális emberiség ökológiai, társadalmi, gazdasági, politikai, szellemi és kulturális, továbbá a kollektív tudatszintek lehetőségei és program-alternatívái
7.3. A konkrét téridőben (lásd: 21. század) és a történelmi téridő felett az emberi társadalom egészében és a világszerkezet minden szintjén a szellemi (tudásteremtés és alkalmazásai), erkölcsi és vallási (sőt vallások feletti) lehetőségek és átfogó programok
7.4. Az új világ teremtése és a feladat-megosztás
8. Kijárat

(az olvasó tájékozódása, közlekedése a fejezetekben és fejezetek között, döntés-lehetőségek a választott megismerési módszerek között, az új világ/tudat elmélet áttekintése, megértési alternatívái, továbbgondolási lehetőségei – a munka folytatódik)

Irodalomjegyzék