Möbius-szalagcsokor metavalóság-metatudat modell

Varga Csaba

Az új világelmélet című gömbkönyv alapteóriája az un. metavalóság-metatudat modell, vagy integrált tudat/valóság modell, amelyet most megpróbálunk röviden bemutatni. A metavalóság/metatudat integrált ábrát tervezte Varga Csaba, ennek új, digitális, grafikai változatát készítette Nagy Márton. Az ábra szimbolikus neve: Möbius-szalagcsokor.
 • Ez a modell természetesen azért fontos, mert Az új világelmélet című könyv összes fejezethez-alfejezethez kiindulópontot jelent, s az alapösszefüggéseket felvázolja.
 • A Möbius-szalagcsokor ábra értelmezéséhez a következők fűzhetők
Holon 1. Az ember belső tudata/tudattalanja, isteni Éne, avagy az Önvaló. (a belső „végtelen”)
Holon 2. Az egyéni Én (a személyes, külső, társadalmi Én), és az ember fizikai teste, idegrendszere, elméje, gondolkodása, stb.
Holon 3. A fizikai-anyagi, természeti valóság, és a társadalmi valóság, a kollektív tudat, stb.
Holon 4. A személyes és kollektív tudás, bölcsesség, tudástudat, stb.
Holon 5. A személyfeletti, kollektív-feletti, transzcendens, vagy spirituális valóság/tudat, (a külső „végtelen” ) stb.
Az öt holon természetesen együtt teszi ki a meta-holon rendszert.
Mindegyik holon (Möbius-szalag) határán vannak a valóságszínt átlépések, a valóság/tudat váltások, a határokon átnyúló transzformációk.
Az új világelmélet című könyv szempontjából fontos, hogy bárki bármelyik témakört kutatja, akkor azt a kérdéskört, avagy valóság/tudat mezőt mindegyik holonban vizsgálnia kell. Ez a felismerés önmagában minden kutatót elvisz az egyesített elmélethez.


További magyarázó mondatok ehhez a szalagcsokor ábrához:

 • Ez az alapvető, átfogó, komplex, egységesítő metaelméleti ábra; az ábra északi része az ember/egyén dimenziója, a déli része a kollektív oldal;
 • Ez igazából síkban ábrázolt gömb modell, amelynek legbelső közepe (mélysége) és a külső „héj” végtelene összeér;
 • Az ábra belsejéből (holon 1) indulva mindegyik holon része a következő holonnak, ahogy ezt a klasszikus holonelmélet már feltételezte.
 • A körszeletek belső egysége és a körszeletek összes szintjének egysége mutatja az Egyet, az Egészet;
 • Az objektív és szubjektív valóság együtt: a kettőség, majd ennek meghaladása, a nem-kettőség és végül a nem kettőség felettiség is;
 • Az Egész egyszerre az Abszolútum megnyilvánulása, a személyes tudat totalitása, az élő és élettelen valóság teljessége;
 • Anyag és tudat, lét és szellem, fizika és metafizika, élet és transzcendens „élet” külön-külön és egységben is, vagy fent és lent, kint és bent, stb.
 • A körszeletek: valóság/tudat szeletek; minden körszelet két „oldal” egysége; ezért mindegyik körszelet szükségképpen Möbius szalag.
 • A körszeletek szintjei: valóság/tudatszintek (lásd: belső valóság, az egyén „külső” valósága, fizikai valóság, szellemi valóság, transzcendens valóság és mindegyik tudat ”valósága”. Ez egyben az érvényes világszerkezet modell is;
 • A sorrend nem véletlen: csak önmagunkból (agy, elme, tudat, személy, két Én) tudunk elindulni, ám ennek ellenére a visszafelé vezető (Abszolútumból induló) út is érvényes;
 • A tudat teremtette fizikai-anyagi három-dimenziós valóságot tehát újabb „körszeletek”, a szellemi, majd a transzcendens valóságok követik;
 • Ezek a valóságok egyben valóság/tudat lépcsők, vezetnek le és fel;
 • Minden valóság-szint így egy-egy „körszelet”, azaz két (integrált) valóság összekapcsolva – és ez az Egész szerkezet a „több emeletes” valóság (az ábrán kiterítve a háromdimenziós valóságban).
 • Ha a lét és tudat, a fent és lent együtt, komplex szerkezetben értelmezhető és magyarázható, akkor ez a teljes világfilozófia esélyét adja.
 • Minden dimenzió/vektor váltás egyben tudatváltás és fordítva; ez egyben a világmodell egyik törvényszerűsége;
 • A valóság/tudat szintek váltásai (lásd az egymás felé fordított nyilak mutatta határokat) szükségképpen titkok, avagy nem kellően értelmezett összefüggések: az egyesített meta-elméletek ezekre a váltásokra kínálnak válaszokat;
 • A belső kiindulópont tehát: az agy (két agy), az elme (két elme), a tudat (egy-tudat), (az egységes) tudattalan - avagy a teljes belső végtelen és szerkezete;
 • Minden körszelet-szinten más típusú idő, más tér (és persze téridő) van;
 • A külső kiindulópont nem más, mint jeleztük, ez az EGY, minden kettőség megszűnése (a nem kettőség), a poszt-valóság, a poszt tudat és innen haladhatunk befelé;
 • Minden Möbius-szalag valóság/tudat körszelethez más-más tudomány- és nem tudomány (vagy gondolkodás) típus tartozik;
 • A metaelmélet a tudományok-művészetek-vallások olyan egyesítése, amely az egyesítést a tudományok-művészetek-vallások feletti szinten hozza létre, úgy, hogy egyaránt integrálja a hagyományos és az új tudományt, a különböző teológiákat, a régi és az új paradigmákat, az ősi és mai tudásokat, a régi és a mai tudatállapotokat, stb.
 • Csak a régi, vagy klasszikus tudomány, avagy gondolkodás és a normál tudatállapot alapján metaelmélet vagy pláne metafilozófia aligha teremthető, hiszen ezek a holonok egy részét nem vizsgálják, vagy létüket önmagukban is tagadják;
 • Az egyesített elmélet nem csak a balfélteke használatát végzi, hanem épít a jobb félteke tapasztalatára és inspirációra is, sőt a két féltekéből következő megközelítést szintén egyesíti..
 • Az ábra látszólag bonyolult és összetett, ám egyetlen, sőt viszonylag egyszerű modellben egyesíti a teljes metavalóságot/metatudatot. És ez a lényeg. Olyan szimbolikus, vagy szellemi modell kerestünk, amely az egyesítés elvégezhető és a maga teljességében kutatható.
Az új világelmélet könyv – mint ez az előbbi Möbius-szalagcsokor ábrából következik – nem egy, hanem minimum ötszintes valóságszerkezetben gondolkodik. (Ez persze továbbbontható hét, kilenc, stb. valóságszintre.) Ezért minden jelenséget igyekszik a valóság minden szintjén értelmezni, még abban az esetben is, ha ez eddig valamilyen szinten nem történt meg. (Ez a módszertan ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy – ha valaki marad a normál-tudományon belül – neki kelljen más valóságszintekre átlépni. Ne felejtsük: a metaelmélet lényege ebből a szempontból az, hogy minden eddigi tudást feltár, ötvöz, egyesít.)
Ezért most ezt az ötemeletes világ-, valóság, vagy valóság/tudat szerkezet ábrát külön is bemutatjuk.

Lépcsők jellemzői

A VALÓSÁG/LÉT SZINTJEI

Emeletek és a téridő jellemzők

Abszolútum
Istenség,Isten
végtelen

TRANSZCENDENS „VALÓSÁG”
(Egyetlen Valóság, Isteni tudat, egység tudat, stb.)
Holon 5
spirituális hipertér
Bölcsesség
SZELLEMI VALÓSÁG
(tudás valóság, tudás öntudat, tudomány, művészet, metafizika, teológia, kozmikus intelligencia, stb.)
Holon 4
intellektuális hipertér


Anyag,
Természet

 

ANYAGI-FIZIKAI VALÓSÁG
(első és második természet,
kozmikus tudat,
társadalom és kollektív tudat
mindennapi élet világa)
Holon 3
hipertér
Személyes ÉN
EGYÉN VALÓSÁGA
(a test, a külső Én, a társadalmi személyiség, normál tudatállapotok)
Holon 2
személyes hipertér
Önvaló
tudattalan
SZEMÉLYES TUDAT ÉS TUDATTALAN „VALÓSÁGA”
(belső ÉN-ÉN, isteni Én, magasabb tudatállapotok, tudattalan)
végtelen
Holon 1
spirituális hipertér


Holon 0
Talán az a feltételezés nem téves, ha azt gondoljuk, hogy minden valóság- vagy létszinthez más-más tudomány, vagy művészet típus tartozik. Természetesen minden ilyen leegyszerűsítés veszélyekkel jár, hiszen a tudományok/teológiák/művészetek rendszere összetettebb, bonyolultabb, és a szintek között számos gondolkodási átjáró van. Ennek ellenére abból a szempontból az bizonyára jó, ha a rendszerben minden kutató, vagy gondolkodó megtalálja a maga helyét és szellemi szerepét.

A VALÓSÁG/LÉT SZINTJEI

TUDOMÁNY- ÉS MŰVÉSZET TÍPUSAI A VALÓSÁG KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN

végtelen
(5) TRANSZCENDENS „VALÓSÁG”
(Egyetlen Valóság, Isteni tudat, egység tudat, stb.)


Poszt-tudomány, poszt-filozófia
Misztikus tapasztalatok, vallási tapasztalatok
Metafizika, teológiák, világvallások,
tradicióelméletek, ezotéria
Vallásfilozófiák
Spirituális művészetek, szakrális művészet, stb.
(4) SZELLEMI VALÓSÁG
(tudás valóság, tudás öntudat, tudomány, művészet, metafizika, teológia, kozmikus intelligencia, stb.)
Normál tudomány, poszt-normál tudomány, poszt tudomány
Tudáselméletek, ismeretelméletek,
Bölcseletek, létfilozófiák
Művészet a művészetért, stb.


(3) ANYAGI-FIZIKAI VALÓSÁG
(első és második természet,
kozmikus tudat,
társadalom és kollektív tudat


mindennapi élet világa)


Normál tudomány, poszt-normál tudomány (anyag-központú. materialista gondolkodás)
Naturálfilozófia és irányzatai
Szűken és tágan vett természettudományok,
társadalomtudományok (gazdaság-, társadalom, állam- stb. elméletek)


Realista, posztrealista művészetek (stílusoktól függetlenül)


(2) EGYÉN VALÓSÁGA
(a test, a külső Én, a társadalmi
személyiség, normál tudatállapotok)Normál tudomány, poszt-normál tudomány
Emberelméletek, az emberrel foglalkozó természet- és társadalomtudományok
Elmefilozófiák, személyiségfilozófiák
Realista, posztrealista művészetek (stílusoktól függetlenül)

 


(1) SZEMÉLYES TUDAT ÉS
TUDATTALAN „VALÓSÁGA”
(belső ÉN-ÉN, isteni Én, magasabb tudatállapotok, tudattalan)Poszt-tudomány, poszt-filozófia
Misztikus tapasztalatok, spirituális tapasztalatok
Énfilozófiák, tudat-filozófiák


Idealista művészetek, spirituális művészetek, stb.